General conditions

English

Eichholtz accepts and uses the general conditions of the Centrale Bond van Meubelfabrikanten (Dutch Furniture Manufacturers' Association) CBM: General Conditions CBM English.pdf with the following exceptions and additional conditions:

ad 4.3:
please see our terms of orders, transport and payment to find out which conditions apply for your account.

ad 5.2 & 5.3:
Eichholtz does not accept Article 5, sub 2 and sub 3. For all liability regarding delivery periods, please refer to Article 5, sub 1.

ad 6:
Eichholtz limits the notification time for complaints to 14 days after delivery. Any notification of complaint received later than 14 days after delivery may lead to inadmissibility of this complaint.

If multiple discounts apply, the highest of the applicable discounts will be processed.

ad 7.1:
Within 1 year after invoice date: the seller will pay 1/2 of the costs of the repair or replacement, including freight charges within the Netherlands;

Within 2 years after invoice date: the seller will pay 1/3 of the costs of the repair or replacement, including freight charges within the Netherlands.

In reality, the seller will use the principle that goods are replaced by goods.

ad 10:
Eichholtz only accepts payments from the money remitter if the name and address of the money remitter corresponds with the name and address of the customer to whom the invoice is sent. If payments are done by another party than the customer, the customer is obliged to inform Eichholtz accordingly and send an explanation.

 Warning: beware of phishing emails. Eichholtz will never provide new bank details by email. For our bank details, please check our terms of orders and payments. In case of doubt, contact your Eichholtz sales representative: www.eichholtz.com/contact-page.

In case of any discrepancies between the Dutch text and its English translation the original Dutch version prevails.

Nederlands

Eichholtz accepteert en gebruikt de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM): Algemene Voorwaarden CBM Nederlands.pdf met de volgende uitzonderingen en toevoegingen:

ad 4.3: 
 
zie onze order-, transport- en betaalvoorwaarden voor uw specifieke condities.

ad 5.2 & 5.3: 
Eichholtz accepteert Artikel 5, sub 2 en sub 3 niet. Voor iedere aansprakelijkheid betreffende leverperiodes, zie Artikel 5, sub 1.

ad 6:
Eichholtz limiteert de termijn voor het melden van reclames tot 14 dagen na levering der zaken. Iedere reclamatie ontvangen later dan 14 dagen na levering kan door Eichholtz als niet ontvankelijk worden beschouwd.

Indien meerdere kortingen van toepassing zijn, wordt de hoogste van de toepasbare kortingen verwerkt.

ad 7.1:
Binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/2 gedeelte voor rekening van de verkoper;

Binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

In de praktijk zal verkoper als uitgangspunt hanteren dat goederen worden vervangen door goederen.

ad 10:
Eichholtz accepteert uitsluitend betalingen als de naam en het adres van de betalende partij overeenkomen met de naam en het factuuradres van de klant. Indien via andere partijen betalingen worden voldaan, dient de klant dit vooraf te melden en een verklaring af te geven aan Eichholtz.


Waarschuwing: pas op voor phishing e-mails. Eichholtz zal nooit nieuwe bankgegevens per e-mail verstrekken. Raadpleeg onze leverings- en betalingsvoorwaarden voor onze bankgegevens. Neem in geval van twijfel contact op met uw Eichholtz-vertegenwoordiger: www.eichholtz.com/contact-page.

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en haar Engelse vertaling is de oorspronkelijke Nederlandse tekst in alle gevallen rechtsgeldig.